Meer weten over

Published Feb 07, 21
7 min read

Hoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

Ben je op staande voet ontslagen, maar heeft je werkgever daarvoor geen dringende reden gegeven of ben je het er niet mee eens? De juridisch specialisten van Juridisch Centrum gaan na of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven en ondernemen - in overleg met jou - zo nodig actie.Als om die reden(en) meerdere werknemers worden ontslagen, is er sprake van een reorganisatie-ontslag. Bij een dergelijk ontslag moet je werkgever onder andere rekening houden met het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde van het ontslag binnen onderling uitwisselbare functies. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen voor je nagaan of jouw werkgever het afspiegelingsbeginsel correct heeft toegepast.

Sinds 1 januari 2020 is er een ontslaggrond bijgekomen: de cumulatiegrond. Ontslag op basis van meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden is nu mogelijk. Denk aan een situatie waarin deels sprake is van disfunctioneren en deels van een verstoorde arbeidsrelatie. De combinatie van ontslaggronden moet zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt.

Hoe Kan Ik Een Werknemer Ontslaan?

De kantonrechter bepaalt in dat geval dus of de arbeidsovereenkomst eindigt of niet. “Er wordt heel goed met je mee gedacht. Doordat de jurist me heel veel uit handen nam, kon ik me zelf concentreren op het vinden van een nieuwe baan.” Als er sprake is van ziekte of gebreken, waardoor je als werknemer gedurende een periode van twee jaar niet meer in staat bent om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, kan je werkgever na het verstrijken van die periode het dienstverband opzeggen.

Ben je arbeidsongeschikt en wil je werkgever je ontslaan? Bel voor een eerste gratis advies met het Juridisch Centrum. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af op het moment dat de overeengekomen periode is verstreken. Is de arbeidsovereenkomst voor zes maanden of langer aangegaan, dan moet je werkgever jou uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten en onder welke voorwaarden (de zogenaamde aanzegverplichting).

Vraag je je af of je werkgever zich (tijdig) heeft gehouden aan de aanzegverplichting? Of weigert je werkgever de vergoeding wegens het niet voldoen aan de aanzegplicht aan je uit te betalen? Neem dan contact op met het Juridisch Centrum. Wij geven je een eerste gratis advies. Er zijn situaties waarin je werkgever je niet mag ontslaan, omdat sprake is van een opzegverbod.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?

Ook in andere situaties kan het UWV of de kantonrechter bepalen dat een gegeven of voorgenomen ontslag niet rechtsgeldig is, bijvoorbeeld in geval van: Discriminatie op basis van geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid of geslacht Lidmaatschap van een vakbond Politieke activiteiten Zorgverlof en ouderschapsverlof Als je werkgever je wil ontslaan, dan heb je in de meeste gevallen recht op de transitievergoeding. WW-uitkering Na je ontslag heb je vaak recht op een werkloosheidsuitkering.

Juridisch AdviesbureauJuridisch Advies Den Haag

Wil je een werknemer ontslaan, maar weet je niet hoe je dit op een rechtsgeldige manier kunt doen? Schakel dan het Juridisch Centrum in. Wij zoeken graag voor je uit of de redenen die je hebt voldoende zijn om de werknemer daadwerkelijk te ontslaan. Wil je je werknemer ontslaan? Let dan op het volgende: Bedenk goed om welke reden je je werknemer wilt ontslaan.

Een combinatie van ontslaggronden is sinds 1 januari 2020 ook mogelijk. Zorg dat je voldoende dossier opbouwt, voordat je aan je werknemer kenbaar maakt dat je hem of haar wilt ontslaan. Het is verstandig hierover al in een heel vroeg stadium juridisch advies in te winnen, zodat het je duidelijk is op welke wijze je het dossier moet opbouwen, waarbij je ook rekening houdt met de uiteindelijke reden die je aan het ontslag ten grondslag wilt leggen.

Juridisch Adviesbureau

Je hebt dan zekerheid dat het dienstverband zal eindigen en onder welke voorwaarden. Wil je een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan is het vaak verstandig eerst een voorlopige ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen, om te voorkomen dat je werknemer zich ziek meldt nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je hem of haar wilt ontslaan.

Hoe Een Werknemer Ontslaan Met Vast Contract?Zieke Werknemer Ontslaan

Wij kunnen je adviseren over de ontslagvoorwaarden en namens jou de onderhandelingen hierover voeren met je werknemer. Ook kunnen wij een concept-beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst voor je opstellen. Gaat je werknemer niet akkoord met het ontslag? Wij kunnen voor jou een ontslagprocedure starten bij het UWV of de kantonrechter, afhankelijk van de ontslagreden.

Of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Onze juristen kunnen ook bij jou langskomen. Wij helpen je graag verder. Als je een werknemer wil ontslaan, moet je hiervoor een goede reden hebben. Bijvoorbeeld: De ontslagspecialisten van het Juridisch Centrum kunnen voor je beoordelen of je voldoende reden hebt om je werknemer rechtsgeldig te kunnen ontslaan.

Juridisch Abonnement

Er bestaan twee ontslagprocedures: de procedure bij het UWV en de procedure bij de kantonrechter. juridisch advies den haag. Daarnaast is het mogelijk om het dienstverband te beëindigen door zelf met je werknemer daarover afspraken te maken. De arbeidsovereenkomst eindigt dan met wederzijds goedvinden. Bij een bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dien je een verzoek in bij het UWV om toestemming te krijgen om het dienstverband te kunnen opzeggen.

“Heel fijn dat het geen dagen duurt voordat je een reactie krijgt. Bij het eerste gesprek kreeg ik al een actieplan mee en binnen een dag had ik contact met mijn vaste adviseur. Er is goed onderhandeld en ik ben erg tevreden over de uitstekende service.” Een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter start je als er geen sprake is van een voorgenomen ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden.

Wil je een werknemer ontslaan zonder een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter? Dan kun je proberen het dienstverband te beëindigen met wederzijds goedvinden. Hierbij onderhandel je met je werknemer over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt (ontslagvergoeding, vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen, etc (zieke werknemer ontslaan met tijdelijk contract).). Die voorwaarden worden vervolgens opgenomen in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst op.

Juridisch Adviesbureau

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08. 00 - 18. 00 uur bereikbaar op 088 - 777 10 10. Je kunt ook onderstaand formulier invullen. Of maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking op ons kantoor in Amstelveen. Contactformulier .

Bent u op zoek naar juridisch advies arbeidsrecht? Juridisch advies bij ontslag of juridische hulp? Wij als arbeidsrecht advocaat en jurist kunnen direct juridisch advies geven. Bel ons nu 030 252 35 20 of – tot 22. 00 uur – tegen lokaal tarief . : In het navolgende willen wij ten aanzien van ontslag (dat ook behoort tot het arbeidsrecht) alvast vijf mogelijkheden voor ontslag met u doornemen.

Deze mogelijkheid doet zich voor wanneer werkgever en werknemer het eens zijn geworden dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd en heet dan een ‘ beëindiging met wederzijds goedvinden’. Van belang daarbij is dat de afspraken goed worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst en werknemer bovendien ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen e.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

te overdenken en eventueel te bespreken met zijn of haar juridisch adviseur. Doet de werkgever dit niet zou de werknemer naderhand het standpunt kunnen innemen dat hij door de werkgever werd ‘ overvallen’ met deze overeenkomst en vervolgens op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden een beroep doen op vernietiging van de door hem ondertekende beëindigings- of vaststellingsovereenkomst - juridisch advies rotterdam.

Wel moet bij de beëindiging rekening zijn gehouden met de geldende opzegtermijn. Dit omdat de werknemer in alle gevallen, ook als geen opzegtermijn in acht is genomen, pas recht heeft op WW na het verstrijken van die termijn. U vindt de opzegtermijn in de individuele arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

is een ontslag tijdens de proeftijd. Een ontslag tijdens de proeftijd is altijd mogelijk, zelfs als de werknemer ziek is. Een uitzondering hierop is echter dat de mogelijkheid tot ontslag in de proeftijd bijvoorbeeld wordt misbruikt om te ontkomen aan het ontslagverbod tijdens zwangerschap. Tijdens de proeftijd komt de werkgever er achter dat de werkneemster zwanger is en vervolgens ontslaat zij haar uitsluitend vanwege die zwangerschap.

Zieke Werknemer Ontslaan Met Tijdelijk Contract

In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijk beëindigd. Een ontslag op staande voet is echter alleen toegestaan indien daarvoor een dringende reden kan worden aangewezen. Een dringende reden is een omstandigheid waardoor in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst nog langer voortduurt. Bijvoorbeeld ingeval van diefstal, fraude, dronkenschap, of regelmatig te laat op het werk verschijnen, enz., enz.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read