Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Published Mar 26, 21
6 min read

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

HuisjuristHuisjurist

Indien u als particulier of ondernemer nodig heeft omdat u in een juridisch conflict terecht bent gekomen, uw rechtspositie wilt weten of omdat u juridische documenten wilt laten opstellen, dan kunnen de juristen van Precise and Wise Juristen u van dienst zijn. Bel of e-mail onze juristen voor uw vraag en ontvang direct het eerste juridisch advies gratis! Direct jurist aan telefoon Gratis ��n juridisch advies Betaalbaar juridisch advies Oprichter Mark Fluitman LL.B.

Kenmerkend voor de juristen van Precise and Wise is daarnaast de laagdrempelige houding naar haar cli�nten toe. Cli�nten nemen daardoor gemakkelijk telefonisch contact op als zij vragen hebben of als er wijzigingen in hun situatie zijn ontstaan zodat eventuele onduidelijkheden in een vroeg stadium worden weggenomen. Ook beschikken zij over ruime ervaring met procederen voor de kantonrechter of de bestuursrechter.

Daarnaast geven de juristen van Precise and Wise Juristen, in tegenstelling tot veel juridische dienstverleners, scherp en wijs juridisch advies voor een �cht betaalbare prijs.

Juridisch Adviesbureau

Eerder schreven wij al dat het recht op vrije advocaatkeuze van een rechtsbijstandverzekerde in 2016 verder is uitgebreid op basis van Europese jurisprudentie. Ondanks deze verdere uitbreiding is het er voor de consument niet beter op geworden. Datzelfde geldt ook voor ondernemers met een rechtsbijstandsverzekering. Verschillende rechtsbijstandverzekeraars werpen hoge drempels op indien een verzekerde zelf een advocaat kiest terwijl deze niet verplicht is.

De meeste verzekeraars hebben dan ook hun maximale vergoeding voor externe kosten drastisch verlaagd en bij sommige verzekeraars geldt een eigen bijdrage. Het recht op vrije advocaatkeuze is door rechtsbijstandverzekeraars hiermee verder uitgekleed. Schadevergoeding na slechte rechtsbijstandverlening door rechtsbijstandverzekeraar Een verzekerde is ook niet altijd beter af met een rechtsbijstandverzekering. zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract.

Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk ContractFiscaal Juridisch Adviesbureau

Zo ook in de zaak waarin de rechtbank Amsterdam op 29 november 2017 oordeelde dat DAS Rechtsbijstand een bedrag van circa € 115. 000 dient te vergoeden aan een verzekerde wegens slechte rechtsbijstand (ECLI:NL:RBAMS:2017:8842). juridisch adviesbureau. In deze zaak wilde een werkgever de verzekerde ontslaan, omdat hij tentameninformatie aan studenten zou hebben gegeven.

Juridisch Advies Omgevingsrecht

Op advies van DAS heeft hij ingestemd met het voorstel van zijn werkgever om geen ontslagvergoeding toe te kennen en akkoord te gaan met het behoudt van zijn recht op een WW-uitkering en een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering - abonnement juridisch advies. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst met zijn werkgever heeft de verzekerde zich op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van tekortschietende belangenbehartiging en onjuiste advisering door DAS.

DAS vervulde immers dezelfde rol als adviseur en procesvertegenwoordiger van een rechtzoekende als advocaten doen, en beide dossierbehandelaars van DAS hebben zich geprofileerd als jurist arbeids- en onderwijsrecht. De rechtbank overweegt dat DAS een ernstig onvolledig advies heeft gegeven aan de verzekerde en dat het gegeven advies niet kan worden beschouwd als een uitgewerkt, op maat gesneden advies waarin alle mogelijke scenario’s en uitkomsten met onderbouwing zijn uitgewerkt.

De verzekerde heeft dan ook op basis van dit advies zijn kansen en mogelijkheden niet verantwoord kunnen inschatten (Incasso- en Juridisch Adviesbureau). Daarnaast oordeelt de rechtbank dat DAS zich onvoldoende kritisch heeft opgesteld jegens de werkgever door de werkgever niet om een onderbouwing van haar standpunten te vragen, geen inzage te vragen in het personeelsdossier van de verzekerde en zich te verdiepen in het standpunt van de verzekerde (abonnement juridisch advies).

Juridisch Advies Voor Overheid, Zorg En Welzijn

De rechtbank acht dit een onjuiste benadering, omdat zonder behoorlijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden uit het dossier een rechtzoekende niet goed kan worden geadviseerd - werknemer ontslaan met vast contract. Bovendien is DAS onvoldoende ingegaan op de vragen van de verzekerde en heeft DAS hem letterlijk aan zijn lot overgelaten door hem zelf onderhandelingsvoorstellen op te laten stellen en berekeningen te laten maken voor een eventuele ontslagvergoeding.

DAS is derhalve aansprakelijk voor de door de verzekerde geleden schade - zieke werknemer ontslaan. Voor de bepaling van de omvang van de schade sluit de rechtbank aan bij de voorheen geldende kantonrechtersformule en de ontslagvergoeding die de verzekerde bij een ontbindingsprocedure mogelijk toegewezen had gekregen. Hieruit blijkt, zoals wij wel vaker constateerden, dat de rechtsbijstand van een verzekeraar niet altijd van het juiste niveau is.

Wees u daarvan bewust. Juridische adviesbureaus op basis van abonnementen Naast de rechtsbijstandverzekeraars is er een nieuwe trend in opmars. Het juridisch adviesbureau dat op basis van een abonnement “altijd” juridische rechtsbijstand biedt. Hulp die je direct en te allen tijde kunt inschakelen vanaf de eerste dag dat het abonnement is afgesloten zonder zogenoemde inlooptijd of periode dat het abonnement geen dekking biedt.

Adviesbureau JuridischDe klant neemt immers een abonnement om bij een onzekere gebeurtenis zich te verzekeren van juridische hulp tegen betaling van abonnementsgeld. Het lijkt er dan ook sterk op dat sprake is van een verkapte vorm van een rechtsbijstandverzekering. Van een verzekeringsovereenkomst is op grond van artikel 7:925 BW immers sprake indien “de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, zich verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren.” Onder uitkering is ook een andere prestatie inbegrepen dan een uitkering in geld, aldus artikel 7:926 BW.

Het uitoefenen van een verzekeringsbedrijf zonder vergunning is verboden. Voornoemde juridische adviesbureaus beschikken niet over een dergelijke vergunning. Bovendien bieden deze juridische adviesbureaus vaak enkel eerstelijns dekking en zullen zij uw juridisch geschil overdragen naar een advocaat indien dit noodzakelijk is zonder dat deze kosten door het abonnement worden gedekt.

Wees u er dus van bewust dat het lijkt alsof u een verzekeringsovereenkomst afsluit maar dit in de praktijk niet het geval is.. Let dus goed op de abonnementsvoorwaarden die u worden aangeboden (die soms, ten onrechte, polisvoorwaarden worden genoemd. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Juridisch Advies - Contact - Rechtspraak

dreigend ontslag - openstaande vorderingen - achterstallig onderhoud - conflict met verhuurder - consumentenkoop - aanzegplicht werkgever - algemene voorwaarden... Juridische vragen of conflicten horen bij het leven. Iedereen krijgt er zo nu en dan mee te maken, als particulier of als ondernemer. En dan is het prettig om iemand om advies of om hulp te kunnen vragen.

Fiscaal En Juridisch AdviesbureauAdviesbureau Juridisch

U kunt ons uw vraag telefonisch of per e-mail voorleggen. Wilt u de zaak liever persoonlijk bespreken? Dat kan op afspraak of tijdens het gratis inloopspreekuur. Daarvoor kunt u terecht bij de C-Mill in de Heerlense wijk Molenberg. U kunt zich melden bij de receptie in gebouw A. Wij stellen onze cliënten centraal, uw zaak wordt snel en accuraat opgepakt en we bespreken met u wat wel en niet mogelijk c.

haalbaar is en natuurlijk ook wat u dat gaat kosten. Onze missie: laagdrempelige en betaalbare juridische hulpverlening voor particulieren en ondernemers. Voor bijvoorbeeld arbeidskwesties, huurzaken en geldvorderingen tot € 25 - abonnement juridisch advies. 000,00 hoeft u geen advocaat in te schakelen, wist u dat? Dat betekent dat u bij ons terecht kunt tegen een scherp uurtarief.

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read