Huisjurist

Published Jan 12, 21
10 min read

Juridisch Adviesbureau

Bijvoorbeeld overplaatsing of een aangepaste functie. Een ontslag kan worden aangevraagd om ontslaan vanwege: de slechte financiële situatie van het bedrijf; structurele werk- of omzetvermindering binnen het bedrijf; bedrijfsorganisatorische redenen; beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten; technologische veranderingen, zoals automatisering; een bedrijfsverhuizing. Een ontslag kan worden aangevraagd bij : indien de ziekte tenminste 2 jaar heeft geduurd (het ontslagverbod voor 2 jaar bij ziekte) en binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten u genoeg heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren.

Overigens geldt het ontslagverbod van twee jaar bij ziekte niet als:– de werknemer ziek wordt nadat uw aanvraag voor een ontslag vergunning reeds door het UWV WERKbedrijf isontvangen;– de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie;– de werknemer wordt ontslagen in de proeftijd (behalve wanneer dit proeftijd ontslag wordt misbruikt, zoals reeds gezegd in het voorgaande);– de werknemer wordt ontslagen op staande voet;– de werknemer wordt ontslagen als gevolg van een beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld zich daartegen te verweren. Het UWV WERKbedrijf beslist meestal binnen 6 weken op uw verzoek om een ontslagvergunning. De uiteindelijke beslissing stuurt het WERKbedrijf naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. is het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij (meestal) de kantonrechter.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?

Ontbinding kan worden verzocht op grond van een dringende reden (zoals reeds besproken in het voorgaande) of een verandering van omstandigheden. Een verandering van omstandigheden kan – bijvoorbeeld – zijn een afname van werk of het feit dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen. De rechter kijkt in die gevallen naar twee omstandigheden, ten eerste in wiens risico-sfeer ligt de reden voor ontbinding (een afname van werk ligt over het algemeen in de risico-sfeer van de werkgever) en ten tweede, wie treft voor deze reden een verwijt (heeft de werkgever de werk afname zelf in de hand gewerkt?).

Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract

De rechter doet dit aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. In dit kader wordt op die formule niet dieper in gegaan. In dit bericht willen wij er tenslotte nog op wijzen, dat in sommige situaties andere regels gelden bij ontslag. Bijvoorbeeld in de sectoren overheid en onderwijs. Bovendien gelden bij collectief ontslag nog een aantal specifieke regels waar wij in een volgend nieuwsbericht dieper op in zullen gaan.

Wij horen graag van u! Bel ons nu tegen lokaal tarief op of – tot 22. 00 uur – . Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Wilt u ons bezoeken kan ook dat altijd. Onze kantoor adressen zijn de volgende: Juridisch Advies Arbeidsrecht Stadion Galgenwaard, Herculesplein 213, UtrechtT: 030 252 35 20F: 030 251 27 41 Juridisch Advies Arbeidsrecht Johan de Wittstraat 39, DordrechtT: (078) 614 87 56F: (078) 613 31 73 Juridisch Advies Arbeidsrechtbij Victorialaan 15, ‘s-HertogenboschT: 073 750 66 80F: 073 750 66 82 TEAM Advocaten voor uw juridisch advies arbeidsrecht.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam hebben jarenlang ervaring in het juridisch adviseren van werknemers en werkgevers bij opzegging. Wij treden op in alle ontslagzaken, zowel bij het UWV of de rechter. Als een procedure noodzakelijk is, bepaalt de reden voor ontslag (bij voorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid of een arbeidsconflict) welke rechtsgang wordt gevolgd:ofwel de werkgever moet voor ontslag toestemming vragen aan het UWV, of wel de werkgever moet ontbinding vragen aan de kantonrechter.

Het UWV geeft dan, als de werkgever gelijk krijgt, een ontslagvergunning af. De werknemer mag het arbeidscontract dan opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Ook in deze gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Als het UWV met het verzoek akkoord gaat, dan kan de werknemer, als hij het niet eens is met deze uitspraak, vervolgens de kantonrechter vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst.

Adviesbureau Juridisch

De werknemer blijft dan in dienst. De werkgever kan, als hij het niet eens is met de uitspraak van het UWV, de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen, waarbij de rechter toetst aan dezelfde criteria als het UWV.Als de arbeidsverhouding duurzaam verstoord is, dan kan aan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden verzocht.

Er moet dan wel een hersteltraject/verbetertraject zijn gevolgd. Een veel voorkomende redenen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst is als de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld, bijvoorbeeld bij veelvuldig te laat komen, zich niet houden aan het ziektereglement of het zich onfatsoenlijk gedragen. Als het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt toegewezen, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een termijn gelijk aan de opzegtermijn minus de proceduretijd bij de rechter.

Daarnaast moet een arbeidsrecht advocaat gedurende de laatste vijf jaar een praktijk voeren die minimaal voor de helft uit arbeidsrecht bestaat. Toegelaten arbeidsrecht advocaten moeten vervolgens jaarlijks diverse cursussen volgen anders verliezen zij alsnog hun keurmerk als erkend arbeidsrecht advocaat. Werknemers met een rechtsbijstandverzekering hebben bij ontslag recht op juridisch advies van een interne jurist van de verzekeraar.

Hoe Kan Ik Een Zieke Werknemer Ontslaan?Hoe Werknemer Ontslaan?

Het snel schikken van een ontslag is voor een verzekeraar veel goedkoper dan het voeren van een ontslagprocedure, terwijl een ontslagprocedure wellicht een hogere ontslagvergoeding kan opleveren voor de werknemer. Een verzekerde heeft een wettelijk recht om een eigen arbeidsrecht advocaat te nemen op kosten van de verzekeraar, mits de verzekeraar toestemming verleent voor het voeren van een ontslagprocedure.

Huisjurist

Wilt u juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat of heeft u een rechtsbijstandverzekering voor ontslag maar bent u niet tevreden over de wijze waarop u wordt bijgestaan? Vraag gerust om een geheel advies van een erkend arbeidsrecht advocaat uit uw regio. Na ontvangst van uw verzoek via het contactformulier wordt u gebeld door een arbeidsrecht advocaat om uw ontslag te bespreken.

Ontslag krijgen is een ingrijpende gebeurtenis met veel gevolgen. U dreigt uw baan te verliezen en moet een werkloosheidsuitkering bij het UWV aanvragen. Een arbeidsrechtadvocaat is gespecialiseerd in alles wat met ontslag heeft te maken heeft. Die kan u bijstaan in het geval van: Ontslag op staande voet is een vergaande disciplinaire maatregel in het ontslagrecht. Hoe kan ik een zieke werknemer ontslaan?.

Het UWV zal u geen WW uitkering toekennen. Bijvoorbeeld als een werknemer een misdrijf pleegt tijdens werktijd. Of bij herhaalde werkweigering. Vandaar dat ontslag op staande voet aan strenge regels is gebonden. Het moet daarbij gaan om ernstige gevallen zoals fraude, diefstal of geweld op het werk. Bent u op staande voet ontslagen, schakel dan een deskundige arbeidsrecht in.De ontslag adviseurs van WS Advocaten zijn gespecialiseerd in ontslag op staande voet. Zij kennen de meest recente rechtspraak en kunnen uw zaak goed inschatten. Daarom kunnen zij u adviseren over de kansen en risico’s als iemand wordt ontslagen. Als nodig start een arbeidsrechtadvocaat een procedure om het ontslag aan te vechten (vernietigen).

Ik Wil Een Zieke Werknemer Ontslaan

Juridisch AbonnementZieke Werknemer Ontslaan

Soms is alsnog een compromis mogelijk met de werkgever, zodat u toch recht heeft op een uitkering. De risico’s bij ontslag op staande voet zijn groot en de termijnen om een ontslag aan te vechten zijn kort. Schakel daarom een specialist ontslagrecht in. Bent u ontslagen? Ga niet doe-het-zelven maar neem meteen contact op met een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat in Amsterdam.

Laat de adviseurs u juridisch voorlichten bij (dreigend) ontslag op staande voet. Soms is voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen optie. Bijvoorbeeld bij verwijtbaar gedrag, of disfunctioneren na een verbetertraject. De werkgever kan de kantonrechter dan vragen om het arbeidscontract te ontbinden. Hier moet de werkgever een goede ontslaggrond voor hebben en een ontslagdossier.

Een arbeidsrecht specialist kan u helpen met deze schriftelijke procedure. De rechter bepaalt dan of er een einde komt aan het dienstverband. Vaak krijgt de ontslagen werkgever een transitievergoeding mee, of een billijke vergoeding. Een goede ontslagrecht advocaat weet waar de kantonrechter in de praktijk op let. Daarmee kunt u uw kansen op succes in een ontslagzaak vergroten.

WS Advocaten in Amsterdam heeft jarenlange ervaring met ontslagprocedures bij de kantonrechter en het gerechtshof. Het UWV beslist bij langdurige ziekte en economisch ontslag. Bijvoorbeeld bij overtolligheid wegens een reorganisatie of afvloeiingsregeling met een sociaal plan. Als het UWV een vergunning om te ontslaan afgeeft, mag de werkgever het arbeidscontract opzeggen, met een opzegtermijn.

Hoe Werknemer Ontslaan?

Onze juridisch specialisten kunnen u bijstaan in geval van: langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid) reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen, zoals boventalligheid (gedeeldelijke) bedrijfssluiting of verval van functie. Veel werkgevers geven de voorkeur aan een vaststellingsovereenkomst in plaats van een onzekere ontslagzaak. Bel onze deskundigen zodra u een ontslagvoorstel hebt ontvangen.

Veranderende marktomstandigheden of het verlies van één of meerdere (grote) opdrachtgevers kunnen aanleiding zijn voor een reorganisatie. Een reorganisatie is een ingrijpend en ingewikkeld proces. Onderdeel van dat proces kan bijvoorbeeld zijn het vragen van een advies aan de ondernemingsraad, het voeren van overleg met de vakbond, het opstellen van een sociaal plan of het voeren van een ontslagprocedure bij het UWV.

Wij begeleiden en ontzorgen zowel werkgevers als werknemers en ondernemingsraden van A tot Z bij grote en kleine reorganisaties. Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben, neem dan gerust contact op met onze arbeidsrechtspecialisten. Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken tussen u en uw werknemer worden opgenomen (adviesbureau juridisch).

Het vormt de basis voor uw juridische positie bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict. Wij helpen u hier graag bij. Ook bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst zijn wij u graag van dienst. Meer informatie over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst vindt u in de van Mirjam Sterrenburg. In het algemeen is van disfunctioneren sprake als de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Jurist Arbeidsrecht

Wij kunnen voor u toetsen of u genoeg bewijsstukken hebt verzameld waarmee dit kan worden aangetoond. Wij kunnen u vervolgens adviseren over de vraag hoe het dienstverband het beste beëindigd kan worden. Meer informatie hierover vindt u in deze van Mirjam Sterrenburg. Wat als u met uw werknemer niet meer door één deur kunt en er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding? Hoe gaat u dan uit elkaar? Wanneer u in een arbeidsconflict terecht bent gekomen, is het van belang om de juiste juridische stappen te zetten.

Wanneer niet meer met enthousiasme en plezier kan worden gewerkt doordat u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever kan dat leiden tot stress op de werkvloer en vaak op privé. Om escalatie te voorkomen is het belangrijk dat u zich in een vroegtijdig stadium laat adviseren over uw rechtspositie. De juristen arbeidsrecht van Rechtshulp Nederland hebben een ruime ervaring in het de-escaleren van arbeidsgerelateerde problemen en kunnen u juridisch adviseren.

Maar ook over achterstallig loon of concurrentie- en relatiebedingbeding kunt onze advocaat inschakelen. Regelmatig worden onze juristen en advocaten ingeschakeld en bemiddelen zij in het conflict tussen werknemer en werkgever. In de meeste situaties is mediation tussen de werknemer en werkgever voldoende en worden heldere afspraken gemaakt. In een klein aantal gevallen komt het voor dat de werkgever geen bemiddeling toestaat of gedurende het mediation traject laat blijken niet te willen meewerken aan normalisering van de werkverhouding.

Wij overleggen met u alle mogelijkheden en geven u inzicht in uw rechtspositie. Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie zijn ongewenste situaties waar zo snel mogelijk een eind aan moet worden gemaakt. Maakt een werkgever of een collega zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag dan kunt u daar tegen opkomen. De juristen arbeidsrecht van Rechtshulp Nederland staan voor u klaar en kunnen het gedrag bij uw werkgever bespreekbaar maken.

More from Dienstverlening

Navigation

Home

Latest Posts

Rijden Onder Invloed. Verzekerd Of Niet?

Published Apr 22, 21
5 min read

Rijbewijs Kwijt lees verder

Published Apr 22, 21
5 min read